Privacy Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ข้อกำหนดการใช้งาน (หรือ “ข้อกำหนด”) จะครอบคลุมถึงการเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เนื้อหาผลิตภัณฑ์ และบริการ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายในประเทศของประเทศไทย ใบสมัครนี้จัดทำโดย“ บริษัท อีวี ออลล์ โซลูชั่น จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยและมีสำนักงานอยู่ที่ 8/88 หมู่ 3 ตำบล บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า“EVALL”)

1.1 กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
การเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้จะถือว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อตกลงระหว่างผู้ใช้กับ “EVALL” ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ได้ ข้อกำหนดนี้สามารถใช้เป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้กับผู้ใช้ได้“EVALL” อาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทันที หรือหยุดการเปิดตัวบริการหรือปฏิเสธการให้บริการในการเข้าถึงบริการ หรือส่วนใด ๆ ของบริการได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

จะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับกิจกรรม กิจกรรมหรือโปรแกรมส่งเสริมการขาย และข้อกำหนดเพิ่มเติมจะถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจมากกว่าทั่วไป

 

เงื่อนไขในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในบริการที่เกี่ยวข้อง

บางครั้ง “EVALL” อาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการ และการแก้ไขข้อกำหนดจะมีผลใช้บังคับเมื่อ“EVALL” ได้ประกาศข้อกำหนดหรือนโยบายเหล่านั้นหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับการแก้ไขในที่นี้ การเข้าถึงหรือใช้บริการโดยผู้ใช้หลังจากนั้นจะถือว่าผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตาม ข้อกำหนด เหล่านี้


2.ให้บริการ

การบริการจะประกอบด้วยสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน EVALL หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละแห่งเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) ผู้ใช้สามารถจัดเตรียมและใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามที่ระบุในใบสมัคร ตลอดจนสมุด บริการ สั่งให้เริ่มบริการ ปรับค่าบริการ และชำระค่าบริการ

2.1 การอนุญาต
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และ”EVALL” จะอนุญาตให้ผู้ใช้มีข้อจำกัดหรือไม่อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีสิทธิ์แบบคู่ขนาน ไม่มีการถ่ายโอน และสามารถเพิกถอนได้ เช่น: (1) การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการและ
(2) การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา ข้อมูล และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจให้บริการผ่านบริการในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการขาย“EVALL” และ ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ยังไม่ได้อธิบายไว้ในที่นี้

2.2 ข้อจำกัด
ผู้ใช้ไม่สามารถ (1) ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์จากบริการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ (2) ทำซ้ำ ดัดแปลง เตรียม ดัดแปลง แจกจ่าย หรือออกใบอนุญาต ให้เช่า ขาย ขายต่อ โอน แสดงต่อ สาธารณะ แสดงในที่สาธารณะ ส่งสตรีม ออกอากาศหรืออย่างอื่น ใช้ประโยชน์จากบริการที่ระบุไว้ในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก”EVALL” (3) แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากความยินยอมของกฎหมาย (4) เชื่อมโยง สะท้อนหรือสร้างกรอบการทำงานของส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ (5) ก่อให้เกิดหรือเปิดโปรแกรมหรือสคริปต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำดัชนีการสำรวจหรือสร้างธนาคารข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือขัดขวางหรือขัดขวางบริการมากเกินไป การดำเนินงานและ/หรืองานใด ๆ หรือ (6) พยายาม เข้าถึงหรือลดระดับบริการหรือระบบหรือเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง

2.3 เงื่อนไขการให้บริการ
ผู้ใช้รับทราบว่าส่วนอื่นๆ ของบริการอาจจัดตั้งขึ้น ภายใต้แบรนด์ “EVALL” เท่านั้น

2.4 กรรมสิทธิ์
บริการและสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจะยังคงเป็นของ“EVALL” หรือทรัพย์สินของผู้อนุญาตของ“EVALL” ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้บริการจะไม่ถือเป็นการให้หรือส่งมอบสิทธิ์ใด ๆ แก่ผู้ใช้: (1) ภายในหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นการอนุญาตแบบจำกัดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ หรือ (2) ใช้หรืออ้างอิงถึงชื่อของบริษัท โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า การค้าบริการ หรือสัญลักษณ์อื่นใดของ“EVALL” หรือ ผู้ให้อนุญาต


3.การใช้บริการโดยผู้ใช้

3.1 บัญชีผู้ใช้
เพื่อใช้บริการทุกส่วนของบริการ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนและรักษาบัญชีส่วนบุคคลของบริการปัจจุบัน (เรียกรวมกันว่า ‘ บัญชี “) ผู้ใช้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย (หากไม่ใช่ 18) ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัญชีโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอายุตลอดจนช่องทางการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธี (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้) ให้กับ“ EVALL” ผู้ใช้ต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และหากไม่ทำเช่นนั้น ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรือ”EVALL” อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้ บัญชีผู้ใช้ผู้ใช้ตกลงที่จะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับตลอดเวลา ผู้ใช้จะมีเพียงบัญชีเดียว เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก“EVALL”

3.2 การส่งข้อความ
ในการสร้างบัญชี ผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ให้บริการส่งข้อความ (SMS) พร้อมข้อมูลไปยังผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้

3.3 การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบข้อกำหนดในการเข้าถึงเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับการบริการเนื่องจากจะมีรายจ่ายและค่าธรรมเนียมในการส่งข้อความจากเครือข่ายมือถือของผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้เข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ไร้สาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอัตราและค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการรับและอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นในการเข้าถึงและการใช้งานและแอปพลิเคชันและการอัพเดตใดๆ“EVALL” จะไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการจะทำงานได้กับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะ นอกจากนี้บริการอาจทำงานไม่ถูกต้องและอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตและ การสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์

4.การชำระเงิน

ผู้ใช้เข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการที่ผู้ให้บริการเปิดตัว (เรียกรวมกันว่า “ต้นทุน”) หลังจาก เปิดให้บริการ แล้ว “EVALL” จะช่วยให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการได้ง่ายขึ้น โดยให้ตัวแทนเก็บบิลค่าบริการในนามของผู้ให้บริการ และการชำระบิลผ่านตัวแทนถือเป็นวิธีเดียวกับการชำระโดยตรงกับผู้ให้ บริการ การเรียกเก็บเงินจะต้องรวมภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด และการชำระเงินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้ และต้องชำระทันทีในครั้ง เดียวเท่านั้น “EVALL” จะทำให้การชำระค่าบริการสะดวกยิ่งขึ้นด้วยวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีของผู้ใช้บริการ ต่อจากนั้น“EVALL” จะส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้ทางอีเมล“EVALL” ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งค่า ลบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงต้นทุนสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือบริการทั้งหมดที่ให้บริการผ่านการใช้บริการได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของ “EVALL” แต่เพียงผู้เดียว

5.กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

5.1 ความรับผิด
“EVALL” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยอันเป็นต้นแบบ การลงโทษ หรือผลลัพธ์ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายหรือการสูญเสีย ทรัพย์สิน เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการใช้บริการใดๆ

ผู้ใช้จะต้องไม่รับผิดต่อ“EVALL” และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของ“EVALL” โดยการเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิด และค่าตอบแทนใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมการสนับสนุน) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ: ( 1) การใช้บริการหรือบริการที่เปิดตัวผ่านการใช้งานของผู้ใช้ (2) การละเมิด ข้อกำหนดเหล่านี้โดยผู้ใช้ (3) การใช้เนื้อหาของ“EVALL ”

“ EVALL ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการที่เปิดให้บริการ รวมถึงบริการจอง การสั่งเปิดบริการ การเปลี่ยนแปลงบริการ และการชำระค่าบริการ

6.การบังคับใช้กฎหมาย

การใช้บริการ การตีความ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานให้เป็นไปตามกฎหมายไทย โดยอนุญาโตตุลาการ และการดำเนินคดีจะเป็นไปตามระเบียบอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในขณะยื่นข้อพิพาท และให้บังคับใช้ในกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม ทั้งสองฝ่ายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะต้อง กำหนดค่าธรรมเนียมเอง

7.ข้อกำหนดอื่น ๆ

7.1 การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก”EVALL” โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บของ ” EVALL ” ที่ https://evall.co/ ตาม ที่อยู่ที่กำหนดและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

7.2 การแจ้งเตือน
“EVALL” อาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศในบริการทั่วไป การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ หรือเขียนถึงที่อยู่ของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในบัญชี ผู้ใช้สามารถแจ้งให้“EVALL” ทราบโดยเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ของ“EVALL” ได้ที่ 8/88 หมู่ 3 ตำบล บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านี้ใช้เพื่อแจ้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากใครก็ตามตัดสินใจใช้บริการของเรา


หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ตามที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อการให้บริการและปรับปรุงบริการ เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปัน ข้อมูลของคุณกับใครก็ตาม ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ EVALL ทุกที่ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น ขณะใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของผู้ใช้เพศ วันเกิด ที่อยู่อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่โทรศัพท์มือถือที่ตั้ง. ข้อมูลที่เราร้องขอจะถูกเก็บไว้โดยเราและใช้ตามที่ อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


แอปใช้บริการของบุคคลที่สามที่อาจรวบรวมข้อมูลที่ใช้ระบุตัวคุณบันทึกข้อมูล


เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในแอปเราจะรวบรวมข้อมูลและข้อมูล (ผ่านผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม) บนโทรศัพท์ของคุณที่เรียกว่า Log Data ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่นที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของอุปกรณ์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าของแอปเมื่อ ใช้บริการของเรา เวลาและวันที่ที่คุณใช้บริการ และอื่นๆ สถิติ.


ผู้ให้บริการ
เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:
-เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา
-เพื่อให้บริการในนามของเรา
-เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ
-เพื่อช่วยเราวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา


เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการนี้ทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลก็คือเพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในนาม ของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขามีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อ วัตถุประสงค์ อื่นใด


ความปลอดภัย
เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการปกป้องข้อมูลดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ เราได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อ ให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้จะได้รับการคุ้มครองบนพื้นฐานความพยายามที่ดีที่สุด


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
บริการนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังไซต์นั้น โปรดทราบว่าไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เนื้อหาความเป็นส่วนตัว


นโยบายหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามไม่ได้ถูกควบคุมโดยเรา ดังนั้นเราจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใด ๆ


ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
บริการเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ในกรณีที่เราพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะลบข้อมูลนี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทันที หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการที่จำเป็นได้


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากโพ สต์บนเพจนี้


ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา