EV Charger ไม่ทำงาน เกิดจากสาเหตุอะไร ?

บางครั้งผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอาจพบปัญหาเมื่อเครื่องชาร์จ EV ไม่ทำงาน การที่เครื่องชาร์จไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางไฟฟ้า การเชื่อมต่อ หรือแม้กระทั่งปัญหาทางซอฟต์แวร์ของเครื่องชาร์จและรถยนต์เอง บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่อาจทำให้เครื่องชาร์จ EV ไม่ทำงาน รวมถึงวิธีการแก้ไขเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ทำให้ EV Charger ไม่ทำงาน มีดังนี้

ปัญหาทางไฟฟ้า (Electrical Issues)

 • กระแสไฟฟ้าขัดข้อง: หากมีการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าหรือไฟดับ อาจทำให้เครื่องชาร์จ EV ไม่สามารถทำงานได้
 • ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ: การติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องชาร์จ อาจทำให้เครื่องไม่ทำงานหรือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ปัญหาการเชื่อมต่อ (Connection Issues)

 • การเชื่อมต่อไม่แน่น: สายชาร์จหรือหัวชาร์จที่เชื่อมต่อไม่แน่นหนาหรือเสียบไม่เข้าที่ อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลเข้ารถได้
 • พอร์ตชาร์จสกปรก: พอร์ตชาร์จที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอาจทำให้การเชื่อมต่อไม่ดี

ปัญหาที่ตัวเครื่องชาร์จ (Charger Hardware Issues)

 • เครื่องชาร์จมีปัญหา: เครื่องชาร์จเองอาจมีปัญหาทางเทคนิคหรือการผลิตที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้
 • ฟิวส์ขาด: ฟิวส์ที่เครื่องชาร์จขาดอาจทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้

ปัญหาที่ตัวรถยนต์ไฟฟ้า (EV Issues)

 • แบตเตอรี่ของรถมีปัญหา: หากแบตเตอรี่ของรถมีปัญหาหรือเสื่อมสภาพ อาจทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟได้
 • ระบบชาร์จของรถมีปัญหา: ระบบรับชาร์จของรถยนต์อาจมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติ

ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ (Software Issues)

 • ซอฟต์แวร์ของเครื่องชาร์จ: เครื่องชาร์จบางรุ่นอาจต้องการการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากไม่ได้อัปเดตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อาจทำให้เครื่องไม่ทำงานได้
 • ซอฟต์แวร์ของรถยนต์: ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการชาร์จของรถยนต์อาจมีปัญหาหรือไม่ได้อัปเดต

ปัญหาจากสภาพแวดล้อม (Environmental Issues)

 • สภาพอากาศ: อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่
 • ความชื้น: ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการช็อตไฟฟ้าหรือการกัดกร่อนของส่วนประกอบเครื่องชาร์จ

เมื่อเกิดปัญหาเครื่องชาร์จ EV ไม่ทำงาน สิ่งแรกที่ควรทำคือการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น เช่น การเชื่อมต่อ สถานะไฟฟ้า และสภาพของเครื่องชาร์จ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือศูนย์บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

เครดิตภาพ : wlrn.org, autospinn.com, freepik.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า กับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน EV Charger

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยสร